Executive Committee

Yichuan Zhao, Chair of Organizing Committee and Program Committee, Co-Chair of Local Committee, Georgia State University

Zhezhen Jin, Program Book Chair, Columbia University

Jian Chen, Local Committee Co-Chair, Suntrust, Atlanta

Nelson Chen, Treasurer, Emory University

Yi Li, Student Paper Award Chair, University of Michigan

Peter Song, Short Course Chair, University of Michigan

Gang Li, Fund Raising Chair, Johnson & Johnson

Program Committee

Yichuan Zhao, Chair, Georgia State University

Li-Shan Huang, National Tsinghua University, Taiwan

Xiaoming Huo, Georgia Institute of Technology

Qi Jiang, Amgen

Gang Li, UCLA

Mei-Ling Ting Lee, University of Maryland, College Park

Aiyi Liu, NIH

Shiyao Liu, Genentech

Qi Long, Emory University

Wenbin Lu, NCSU

Xiaolong Luo, Celgene

James Pan, Janssen R&D

Liang Peng, Georgia State University

Yongming Qu, Eli Lily

Tony Sun, University of Missouri

Fei Tan, Indiana University-Purdue University Indianapolis

Samuel Wu, University of Florida

Haonan Wang, Colorado State University

Yujun Wu, Sanofi

Li-an Xu, Bristol-Myers-Squibb

Yunling Xu, FDA

Bo Yang, Vertex

Lijian Yang, Suzhou University

Lilly Yue, FDA

Jin-Ting Zhang, National University of Singapore

Wei Zhang, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.

Jun Zhao, Abbvie

Yunpeng Zhao, George Mason University

Hongjian Zhu, University of Texas School of Public Health

Local Committee

Jian Chen, Co-Chair, Suntrust, Atlanta

Yichuan Zhao, Co-Chair, Georgia State University

Nelson Chen, Treasurer, Emory University

Jie Chen, Georgia Regents University

Yijuan Hu, Emory University

Ping Ma, University of Georgia

Yajun Mei, Georgia Institute of Technology

Sherry Ni, Kennesaw State University

Jing Zhang, Georgia State University

Program Book Committee

Zhezhen Jin, Chair, Columbia University

Xiaoyi Min, Georgia State University

Yunxiao Chen (student), Columbia University

Student Paper Award Committee

Yi Li, Chair, University of Michigan

Guang Cheng, Purdue University

Yixin Fang, New York University

Haoda Fu, Eli Lilly and Company

Steve Qin, Emory University

Hongkun Wang, Georgetown University

Short Course Committee

Peter Song, Chair, University of Michigan

Yi Pan, CDC

Limin Peng, Emory University

Lihong Qi, UC, Davis

Song Yang, NIH

Zhigang Zhang, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Fund Raising Committee

Gang Li, Chair, Johnson & Johnson

Jason Liao, Novartis

Zhaoling Meng, Sanofi

Hongliang Shi, Blueprint Medicines

Li Zhu, Amgen

Webmaster

Conference webpage: Haitao Huang and Tu Tran, Georgia State University

ICSA webpage: Chengsheng Jiang, University of Maryland, College Park